OM OS

 

Thy-Mors Energi Elnet sikrer stabil levering af el til Thy og Mors - et område på ca. 1.600 kvadratkilometer.

OM THY-MORS ENERGI ELNET

 

Thy-Mors Energi Elnet udfører vedligeholdelse og anlæg på elnettet, og selskabets fornemste opgave er at sikre en stabil elforsyning med så få afbrydelser som muligt. Derfor sker der til stadighed forbedringer og udbygninger af elnettet, og der afholdes årligt store investeringer for at sikre dette.

Din kontakt vedrørende ledningsnettet er altid din elleverandør, uanset hvor i landet du bor, og hvilken elleverandør du har valgt.

Thy-Mors Energi Elnet er ejet af Thy-Mors Energi A.M.B.A.

VEDTÆGTER OG ÅRSRAPPORT

Vedtægter og årsrapport for Thy-Mors Energi Elnet

 

Vedtægter

Link

Årsrapport

Link

SIKKERHED

 

Herunder finder du information om almindelige bestemmelser, planlægning, bemærkninger og instruktioner i arbejdet med forsyningsanlæg, og hvilket arbejde der ikke er omfattet af 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5A

RESPEKTAFSTANDE

 

Se de gældende respektafstande nedenfor. De er tegnet som et snit, men gælder langs hele linjen. Respektafstanden skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elselskabet.

Spørg Thy-Mors Energi Elnet, om det kan lade sig gøre. Tlf. 72 19 89 80.

 

HØJSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER 10-40 kV

HØJSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER 40-400 kV

LAVSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER

 

ELKABLER

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Thy-Mors Energi Elnet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.

2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.

3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med Thy-Mors Energi Elnet.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

PLACERING

De blå linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Thy-Mors Energi Elnet.

TELEKABLER

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter.

En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler.

Telekabler kan også føre livsfarlige spændinger. Derfor skal telekabler altid omgås med samme varsomhed som elkabler.

MELDEPLIGT

 

Thy-Mors Energi Elnet skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette Thy-Mors Energi Elnet.

Underretning gives pr. telefon på 72 19 89 80, eller eventuelt ved at trykke 1-1-2.

Afvent hjælp.

Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler

METODEGODKENDELSER & ANMELDELSER

Scroll sidelæns på tabellen.
Metodegodkendelse Dato Godkendelse Metode Bilag
Standardgebyrer 28-09-2020 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1
Dansk Energis branchevejledning for ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder 29-05-2020 Læs godkendelse Afgørelse -
Standardtilslutningsbidrag 13-01-2020 Læs godkendelse Brev Bilag 1: Nettilslutning
Genanmeldelse af Tarifmodel 2.0 30-10-2018 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Dansk Energi Notat
Tarifering af el til varmeproduktion 16-05-2017 Læs godkendelse Tilsynsnotat Bilag 1: Pkt. 4
Vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør 14-01-2016 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Samlet
Tarifering af kunder med solcelleanlæg 24-11-2015 Læs godkendelse Tilkendegivelse Bilag 1: Pkt. 4
Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af servicenettet 17-11-2015 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Pkt. 7
Nettilslutning med begrænset netadgang 07-04-2021 Læs godkendelse Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang Nettilslutningsaftale
Bilag 1: Grundlag for tilslutning
Bilag 2: Tidsplan og betalinger
Bilag 3: Teknisk grundlag
Bilag 4: Særlige betingelser og krav
Bilag 5: Teknisk dokumentation
Bilag 6: Nettilslutningstilladelser
Bilag 7: Relevante love og regler
Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg 23-04-2021 Læs godkendelse - Bilag 1: Standardiseret vejledning
Bilag 2: Tidsplan og betalinger
Bilag 3: Teknisk grundlag
Bilag 4:Myndighedsgodkendelser
Bilag 5: Særlige betingelser og krav
Bilag 6: Teknisk dokumentation
Bilag 7: Nettilslutningstilladelser
Bilag 8: Relevante love og regler
Standardaftale og servicevilkår - træder i kraft pr. 1. november 2021 08-06-2021 Læs godkendelse - Bilag 1: Revideret standardaftale
Bilag 2: Reviderede servicevilkår
Bilag 3: Tilkendegivelse om anmeldelse af standardaftale
Bilag 4: Tilkendegivelse om anmeldelse af servicevilkår
Læs anmeldelse
Tilslutningsbestemmelser 29-06-2021 Læs godkendelse - Læs anmeldelse fra 04-05-2021Bilag 1: Dansk Energis anmeldese vedr. konsekvensændringer
Bilag 2: Tilslutningsbestemmelser med markering af konsekvensændringer
Tilslutningsbestemmelser pr. juni 2021

 

Scroll sidelæns på tabellen.
Metodeanmeldelse Dato Anmeldelse Metode Bilag
Forlængelse af standardgebyrer 29-04-2021 Læs anmeldelse Forlængelse af standardgebyrer Bilag 1: Forlængelse af tidsbegrænset metode for standardgebyrer
Standardtilslutningsbidrag 29-04-2021 Læs anmeldelse Dansk Energis branchevejledninger om tilslutningsbidrag og standardtilslutningsbidrag Bilag 1: Vejledning – Beregning af standardtilslutningsbidrag
Bilag 2: Vejledning - Model for beregning af tilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidrag 2022   Læs anmeldelse - -

INTERN OVERVÅGNING

 

I henhold til Elforsyningslovens § 20a skal de danske transmissions- og netvirksomheder opstille et program for ”intern overvågning”, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Energitilsynet skal føre tilsyn med, at netselskaberne udformer et program for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf.

Årsberetningen skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår, og skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet.

Energitilsynet skal i forbindelse med anmeldelsen føre tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

 

ENERGISPAREINDSATS

 

Gennem Scanenergi tilbyder vi  energirådgivning til de af vores elkunder, som har et årligt elforbrug på over 100.000 kWh. Landbrug og erhverv tilhører typisk denne gruppe.

Find yderligere oplysninger om energirådgivning hos Scanenergi A/S.

”Energirigtig skoledag” er et andet initiativ, som understøtter vores energispareindsats. Skoleundervisningsforløbet er et tilbud til 5. klasser i Thy og på Mors.

Første step i undervisningsforløbet omfatter, at klasserne inviteres til Besøgscenter Østerild. Herefter modtager eleverne klasseundervisning på skolerne, som suppleres med praktiske hjemmeopgaver. Afslutningsvis tilegner eleverne sig titlen ”energiagent”.