OM OS

 

Thy-Mors Energi Elnet sikrer stabil levering af el til Thy og Mors - et område på ca. 1.600 kvadratkilometer.

OM THY-MORS ENERGI ELNET

 

Thy-Mors Energi Elnet udfører vedligeholdelse og anlæg på elnettet, og selskabets fornemste opgave er at sikre en stabil elforsyning med så få afbrydelser som muligt. Derfor sker der til stadighed forbedringer og udbygninger af elnettet, og der afholdes årligt store investeringer for at sikre dette.

Din kontakt vedrørende ledningsnettet er altid din elleverandør, uanset hvor i landet du bor, og hvilken elleverandør du har valgt.

Thy-Mors Energi Elnet er ejet af Thy-Mors Energi A.M.B.A.

VEDTÆGTER OG ÅRSRAPPORT

Vedtægter og årsrapport for Thy-Mors Energi Elnet

 

Vedtægter

Link

Årsrapport

Link

SIKKERHED

 

Herunder finder du information om almindelige bestemmelser, planlægning, bemærkninger og instruktioner i arbejdet med forsyningsanlæg, og hvilket arbejde der ikke er omfattet af 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5A

RESPEKTAFSTANDE

 

Se de gældende respektafstande nedenfor. De er tegnet som et snit, men gælder langs hele linjen. Respektafstanden skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elselskabet.

Spørg Thy-Mors Energi Elnet, om det kan lade sig gøre. Tlf. 72 19 89 80.

 

HØJSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER 10-40 kV

HØJSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER 40-400 kV

LAVSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER

 

ELKABLER

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Thy-Mors Energi Elnet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.

2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.

3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med Thy-Mors Energi Elnet.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

PLACERING

De blå linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Thy-Mors Energi Elnet.

TELEKABLER

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter.

En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler.

Telekabler kan også føre livsfarlige spændinger. Derfor skal telekabler altid omgås med samme varsomhed som elkabler.

MELDEPLIGT

 

Thy-Mors Energi Elnet skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette Thy-Mors Energi Elnet.

Underretning gives pr. telefon på 72 19 89 80, eller eventuelt ved at trykke 1-1-2.

Afvent hjælp.

Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler

METODEGODKENDELSER

 

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser i engrosmodellen - godkendt 01.04.2016 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af genanmeldelse af Tarifmodel 2.0 - godkendt 30.10.2018 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af tarifering af kunder med solcelleanlæg - godkendt 24.11.2015 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør - godkendt 14.01.2016 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af standardtilslutningsbidrag - godkendt 03.01.2017 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af tarifering af el til varmeproduktion - godkendt 16.05.2017 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af tilslutningsbidrag for ladestandere - godkendt 22.08.2018 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse for standardgebyrer - godkendt 28.09.2020 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse for standard tilslutningsbidrag - godkendt 13.01.2020 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet - godkendt 17.11.2015 (pdf)

pdf

Metodegodkendelse af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder - godkendt 29.05.2020 (pdf)

pdf

Metodeanmeldelse af nettilslutning med begrænset adgang (pdf)

pdf

INTERN OVERVÅGNING

 

I henhold til Elforsyningslovens § 20a skal de danske transmissions- og netvirksomheder opstille et program for ”intern overvågning”, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Energitilsynet skal føre tilsyn med, at netselskaberne udformer et program for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf.

Årsberetningen skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår, og skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet.

Energitilsynet skal i forbindelse med anmeldelsen føre tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

 

ENERGISPAREINDSATS

 

Gennem Scanenergi tilbyder vi  energirådgivning til de af vores elkunder, som har et årligt elforbrug på over 100.000 kWh. Landbrug og erhverv tilhører typisk denne gruppe.

Find yderligere oplysninger om energirådgivning hos Scanenergi A/S.

”Energirigtig skoledag” er et andet initiativ, som understøtter vores energispareindsats. Skoleundervisningsforløbet er et tilbud til 5. klasser i Thy og på Mors.

Første step i undervisningsforløbet omfatter, at klasserne inviteres til Besøgscenter Østerild. Herefter modtager eleverne klasseundervisning på skolerne, som suppleres med praktiske hjemmeopgaver. Afslutningsvis tilegner eleverne sig titlen ”energiagent”.